JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Uitgangspunten

In het definitieve ontwerp wordt de nieuwe inrichting van het Wijkpark gepresenteerd. Een aantal uitganspunten vormen hiervoor de basis. Aan de hand van een reeks thema’s worden de ontwerpkeuzes toegelicht in woord en beeld

Uitgangspunten
Het langgerekte Wijkpark is ruimtelijk op te delen in drie deelgebieden; het grote middengebied en de twee delen op de kopse kanten die worden afgeschermd door twee appartementencomplexen aan weerszijden (afbeelding 1). In het definitieve ontwerp wordt het middengebied aangewezen als het Wijkpark. De andere delen worden beschouwd als buurtpark en ook op deze manier heringericht tijdens fasen 2 en 3 van de herinrichting van de wijk.

De bestaande inrichting van het Wijkpark bestaat uit een tweedeling van open grasvelden en gesloten bosschages (afbeelding 2). De randen worden grotendeels omsloten met hagen en het pleintje aan het Vrouwenrecht biedt de ruimte voor de marktkramen en wordt omsloten door een spiraalvormige muur die eindigt bij een (niet functionerende) fontein in het midden van het plein.

Vanuit aangrenzende straten wordt het lange park doorkruist door functionele wandelpaden die weinig invloed hebben op de ruimtelijke opzet. Een bushalte, fietsenstallingen en ondergrondse containers staan verdeeld om het park. Deze functionaliteiten komen ook terug in het definitieve ontwerp van het Wijkpark.

Hergebruik van hemelwater
Aangrenzende straten wateren, in toekomstige situatie, af op het Wijkpark (afbeelding 3). Hiervoor komen de aanliggende straten op-één-oor te liggen naar het park en monden er verschillende brede goten uit bij het Wijkpark. In het Wijkpark kan dit hemelwater op een natuurlijke manier infiltreren in de bodem of afstromen naar de Urban Waterbuffer. Deze installatie wordt gepositioneerd in de buurt van het huidige plein, omdat dit het natuurlijke laagste punt in de omgeving is.

Maten van de straten
In het Handboek Klapwijk zijn principes opgenomen voor de maatvoering van straten in de toekomstige inrichting (afbeelding 4). Door het toepassen van deze principes worden straten rond het Wijkpark versmald. Aan weerszijden van het Wijkpark, Hadewijchlaan en Marga Klompélaan, resulteert dit in een strook van ca. 2.5 meter die opgenomen kan worden bij het park.
Kantekening hierbij is wel dat het langsparkeren op een andere manier moet worden georganiseerd. Dit kan voor een deel worden opgelost op de koppen, maar zal ook voor een deel in het Wijkpark een plek moeten krijgen.

uitgangspunten-v3.jpg