JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Maatwerk in de straten

Iedere straat is anders. Per straat is zorgvuldig gekeken naar de verschillende hoogtes, het watersysteem en de ruimte voor groen. We maken onderscheid tussen woonstraten, woonerf en tussenpaden.

legenda-themakaart-straten-fase1b.jpg

Woonstraat
In de woonstraten wordt onderscheid gemaakt tussen straat en trottoir. De straten hebben een breedte van 4.25 meter, maar met een uitwijkmogelijkheid van 0.75 meter in de verstevigde berm. De trottoirs zijn 1.80 meter breed en liggen iets hoger dan de straat. Om het onderscheid te versterken zijn de trottoirs donkerder van kleur. De groene langsparkeervakken maken deel uit van het trottoir. Ze worden afgewisseld met grote plantvakken voor groen. Inritten worden gemarkeerd met groenstenen. De woonstraten in Fase 1 zijn gelegen aan de singel en wateren daar direct naar af.

- Vrouwenrecht
- Caro van Eycklaan

Woonerf
In deze ‘shared-space’ straten wordt geen onderscheid gemaakt tussen auto’s, fietsers en voetgangers. Om deze bijzondere situatie te benadrukken hebben de erven een andere uitstraling dan de woonstraten, en zijn ze voorzien van een duidelijke inrit. De kleur van de straten is gelijk aan die van de trottoirs in de woonstraten. Dit benadrukt de verblijfsfunctie van de erven.
De straten zijn 4.25 meter breed, maar wordt optisch versmald door subtiele variatie in bestratingspatronen. De ronde verhogingen (puniases) zijn, vanwege de nieuwe afwatering, vervangen door meerdere lage drempels. Parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grassplittegels, waardoor de straten nog groener ogen.

Freule Wttewaall van Stoetwegensingel
Riek Kuiperssingel
Corry Vonklaan
Fien de la Marstraat
Beppie Nooijstraat
Maartje Offerstraat
Rosa Spierstraat

Tussenpad
In de tussenpaden verandert er weinig. De breedte blijft gelijk, maar de kleur van de paden is gelijk aan die van de trottoirs. Ook wordt hier een brede goot aangebracht om het water te kunnen afvoeren. Dit keer in het midden van het pad.

Tussenpaden

Parkeren geoptimaliseerd
Het aantal parkeerplaatsen in fase 1 is min of meer gelijk gebleven. Een aantal plekken zijn verschoven om meer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld bomen. Aan de Riek Kuiperssingel en in de Freule Wttewaall van Stoetwegensingel zijn twee van de drie keerlussen omgezet in extra parkeerplaatsen. De informele parkeerplaatsen rondom het Beppie Nooijplantsoen zijn komen te vervallen. Ter compensatie worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Caro van Eycklaan.

Materialisering
Om de samenhang in de wijk te versterken zijn afspraken gemaakt over de materialisering en maatvoering (zie Handboek Klapwijk). In alle straten wordt het oppervlak verharding geminimaliseerd, zodat er ruimte ontstaat voor groen en water.
Voor de straten is gekozen voor een waterpasseerbare, straatbaksteenverharding in een roodbruin genuanceerde kleur. Waar nodig is extra breedte gecreëerd in de berm, door verstevigd groen in de vorm van grassplittegels. Ook alle parkeerplaatsen zijn voorzien van eenzelfde open verharding. Daar waar het korte inritten betreft is gekozen voor een iets dichtere steen, zogenaamde groenstenen, zodat deze iets beter begaanbaar zijn. Bij de langere inritten worden er paden in straatbaksteen aangelegd, in de vorm van een karrenspoor. De trottoirs, paden en woonerven worden eveneens voorzien van (waterpasseerbare) straatbakstenen, maar in een ander formaat, bestratingsverband en een tint donkerder.
Op de overgangen liggen brede lage banden, die makkelijk overrijdbaar zijn en het water kunnen laten afstromen. Parkeervakken, containeropstelplaatsen en dergelijke worden subtiel gemarkeerd. Er zijn in dit VO nog geen extra oplaadpunten aangewezen.
Ook de verlichting in Klapwijk zal worden vernieuwd. Er is gekozen voor een eigentijdse, maar ingetogen verlichtingslijn. Hier en daar zijn de lichtpunten verschoven vanwege een andere straatindeling. Later zal ook het meubilair, zoals bankjes, afvalbakken en fietsenstalling, worden vervangen.

straatbaksteen roodbruin

straatbaksteen bruinpaars

beeld-4-grassplittegels.png

groenstenen